Förbättra din prissättning och prisstrategi för ökad lönsamhet

  • 13 sep 2023

Genom att noggrant välja rätt prismetod och integrera faktorer som erbjudande, prismodell, prisprocess, uppföljning och prisorganisation kan ni forma en heltäckande och konkurrenskraftig prisstrategi som lägger god grund för stärkt affärsresultat och lönsamhet.

Vad ingår i en prisstrategi?

Prissättning är det viktigaste verktyget för att förbättra ert företags affärsresultat och lönsamhet. I det här inlägget beskriver vi mer ingående om varför prissättning bör vara ett prioriterat område för alla bolag som vill förbättra sitt affärsresultat.  Det är inte bara prismetoden som spelar en viktig roll i prisstrategin, utan också andra komponenter som erbjudande, prismodell, prisprocess, uppföljning och prisorganisation. I detta blogginlägg kommer vi att utforska vad en prisstrategi är genom att undersöka olika prismetoder och diskutera de viktiga komponenterna som kan forma en framgångsrik prisstrategi. Det är inte ovanligt att företag är duktiga på några av prisstrategins komponenter men för att nå ett högre resultat är det viktigt att samtliga beaktas.

Prisstrategi svenska

Bild: Prisstrategi och dess komponenter

Vilka olika prismetoder finns det?

Prismetod är kärnan i en prisstrategi. Val av prismetod eller kombinationen av flera metoder är avgörande för att fastställa priserna på produkter och tjänster. Här är några vanliga prismetoder:

Cost plus-prissättning

Cost plus eller kostnadsbaserad prissättning är en metod där priset på en produkt eller tjänst baseras på kostnaden för att tillverka eller leverera den. Inom denna metod tillämpas ett påslag på kostnadsbasen för att uppnå en önskad täckningsgrad eller vinstmarginal. Kostnadsbasen kan variera beroende på preferenser och affärsmodell men omfattar vanligtvis direkt och indirekt kostnad. Trots att denna metod har sina fördelar finns det också viktiga faktorer att beakta.

En av de främsta utmaningarna med cost plus är att den inte tar hänsyn till kundernas upplevda värde. Om ni genom effektivisering eller duktiga inköpare sänker era kostnader, kommer priset också att sänkas, även om kundens upplevda värde förblir detsamma. Detta kan leda till ett försämrat affärsresultat och att ni missar möjligheten att ta betalt efter det faktiska värdet.

Det är inte heller ovanligt att en kostnadsbas som inte representerar produkten eller tjänsten används. Det gör att den marginal som man försöker uppnå utgår från en felaktig bas och på så sätt blir den förväntade marginalen inkorrekt.  

Att ta hänsyn till konkurrenternas prissättning är också viktigt. En prisstrategi bör inte bara fokusera på interna kostnader utan också beakta marknadsförhållandena och konkurrenssituationen.

Marknadsprissättning

Marknadsprissättning är en strategi där priset på en produkt eller tjänst bestäms baserat på marknadsförhållanden och konkurrenssituation. Denna prismetod kan möjliggöra konkurrenskraftig positionering och är inte minst vanlig inom retail där transparensen och kundens priskänslighet generellt sätt är högre. Automatiserade verktyg för att fånga upp konkurrenters priser är till stor hjälp inom marknadsprissättning. Genom att använda dessa verktyg går det att snabbt och effektivt samla in information om konkurrenternas prissättning, vilket underlättar att fastställa en konkurrenskraftig prisnivå och positionering på marknaden. Det är dock viktigt att komplettera verktygen med analys, strategiskt tänkande och insikt i kundpreferenser för att maximera resultatet av marknadsprissättningen.

Prisdifferentiering och värdebaserad prissättning

Prisdifferentiering handlar om att proaktivt erbjuda kunderna olika alternativ när de handlar produkter eller tjänster. Det ger kunderna möjligheten att välja det alternativ som bäst passar deras behov och betalningsvilja. Detta tillvägagångssätt möjliggör att ni kan tillgodose olika kunders behov och preferenser, från priskänsliga kunder till de som värderar ytterligare tillval.

PriceGain använder en systematisk metod för att prissätta produkter baserat på kundens upplevda värde genom användning av värdeattribut. Genom att identifiera och kvantifiera dessa värdeattribut kan ett kundtillvänt pris för varje produkt eller tjänst möjliggöras. Om ni är intresserade av att lära er mer om denna prissättningsmetod, är ni välkomna att kontakta oss här. Vi kan förklara i detalj och visa hur prisdifferentiering kan stärka kundnöjdheten samtidigt som det leder till ökad omsättning och vinst.

På samma sätt som prisdifferentiering utgår värdebaserad prissättning från kundens upplevda värde när priset fastställs. Värdebaserad prissättning är en sofistikerad prismetod som tar hänsyn till kundens perspektiv och fokuserar på att erbjuda rätt pris baserat på den upplevda nyttan. Vid värdebaserad prissättning används kvantitativa metoder för att säkerställa kundens betalningsvilja vilket möjliggör optimal prissättning.

Genom att använda dessa prismetoder kan ni optimera er prissättning för att möta kundernas behov och preferenser samtidigt som ni uppnår konkurrenskraftig positionering och ökad lönsamhet.

För att uppnå långsiktigt lönsamhet och tillväxt behöver ni noggrant överväga vilken prismetod som passar bäst för ert företag. Ni kan antingen välja en enhetlig prismetod för samtliga produkter, eller tillämpa olika prismetoder för olika produktkategorier för att maximera lönsamheten.

Skapa en heltäckande prisstrategi med dessa komponenter

Genom att integrera komponenterna prismetod, erbjudande, prismodell, prisprocess, prisorganisation och uppföljning så kan ni skapa en heltäckande prisstrategi.

  • Erbjudande: Paketera och kommunicera företagets värdeerbjudande på ett attraktivt sätt för att differentiera er från konkurrenterna och möta kundens behov och preferenser
  • Prismodell: Bestäm hur ni tar betalt för produkter eller tjänster, inklusive enhetspris, kanalprissättning och presentation av priser.
  • Prisprocess: Det krävs en strukturerad process, ofta i kombination med verktyg, för att fastställa priser på ett konsekvent sätt
  • Prisorganisation: Definiera tydliga roller och ansvarsområden för personer involverade i er prissättningen
  • Uppföljning: Definiera och använd relevanta nyckeltal för att följa upp och utvärdera er prissättning och göra nödvändiga justeringar för att säkerställa konkurrenskraft och lönsamhet

Varje aspekt har en betydande roll och genom att beakta samtliga kan ni utforma en välgrundad och effektiv prisstrategi för ert företag.

Grundläggande förutsättningar för en framgångsrik prisstrategi

  1. Analys: En kontinuerlig analys av marknaden, konkurrenterna och kundernas beteende är viktigt för att kunna fastställa konkurrenskraftiga priser och identifiera differentieringsmöjligheter
  2. Kommunikation: Det är avgörande att alla involverade i prissättning och försäljning förstår och stödjer företagets prissättningsstrategi för att säkerställa att alla jobbar mot samma mål
  3. Flexibilitet: En framgångsrik prisstrategi kräver flexibilitet och anpassningsförmåga. Marknadsförhållanden och kundpreferenser förändras över tid, så det är viktigt att vara beredd på att justera och optimera prissättningen regelbundet. Du kan läsa mer om en flexibel prissättning som tar hänsyn till förändrade marknadsförhållanden här.

Genom att ta hänsyn till detta kan du säkerställa en framgångsrik prisstrategi. Det ger dig möjligheten att skapa konkurrenskraftiga priser, tillfredsställa kundernas behov och uppnå ökad lönsamhet för ditt företag.

PriceGain erbjuder expertis och  erfarenhet inom prissättning. Önskar ni diskutera er prissättning med någon av PriceGains prisexperter? Kontakta oss genom att använda knappen nedan!

BOKA MÖTE MED PRICEGAIN