Prissättning - Hur kan du fånga kunders skilda betalningsviljor?

  • 2 apr 2024

En innovativ leverantör av livsmedel identifierade vikten av att utveckla sin prisstrategi och prissättning, och PriceGain blev deras pålitliga samarbetspartner i arbetet mot ett mer kundtillvänt erbjudande och en bättre prissättning.

Bakgrund: Otydlig prisstrategi och begränsad prisdifferentiering

Livsmedelsleverantören saknade en tydlig prisstrategi och använde sig främst av en cost-plus-prissättning, vilket gör att man missar att ta hänsyn till det värde kunden upplever och deras faktiska betalningsvilja. Risken är att företaget får en dyrstämpel och tappar försäljning från vissa kunder medan man hos andra kunder går miste om intäktsmöjligheter. Företaget använde sig även av marknadsprissättning i viss utsträckning, men användningen var begränsad då det inte fanns ett tillräckligt stort kvantitativt dataunderlag.

Prissättningen kännetecknades av bristande differentiering, priserna differentierades inte mellan olika butiker, och produkterna hade samma pris oavsett var eller hos vem den såldes.

Företagets övergripande mål är att uppfattas som prisvärda och vara top-of-mind för kunderna. Osäkerheten om vad kunderna värderade och möjligheterna att genomföra prisändringar skapade ett behov av att noggrant kartlägga kundernas behov och preferenser för att kunna fatta välgrundade affärsbeslut. 

Prisprojekt: Kartläggning av kundernas behov och preferenser

Målet med prisprojektet var att noggrant kartlägga hur kunderna värderade företagets sortiment samt om det finns variationer mellan olika kundsegment eller bransch och kundens geografiska läge. Denna kartläggning möjliggjordes genom en egenskapsundersökning som innebär att kunderna ställs inför val relativt varandra om vad de anser vara viktigt i erbjudandet.

Resultatet av undersökningen gav en tydlig bild över vilka egenskaper som kunderna ansåg vara de mest respektive minst viktiga. Dessutom kunde man utläsa vad kunderna hade varierande åsikter om. Här kan du läsa mer om hur man kan kartlägga kundernas behov och preferenser genom en egenskapsundersökning, för att stärka sitt värdeerbjudande.

Utöver egenskapsundersökningen genomfördes även en utökad köpintresseanalys där man undersökte hur förändringar i erbjudande och prisnivå påverkade köpintresset. Det insamlade underlaget gav företaget en djup insikt i hur olika egenskaper samverkar och påverkar kundens köpbeslut. Exempelvis hur specifika förändringar i tillgänglighet, utbud etc. kan motverka och eliminera den negativa upplevelsen av en prisökning. Med stöd av köpintresseanalysen kunde företaget utveckla sitt värdeerbjudande och sin prissättningen med målet att främja nöjda kunder, hög tillväxt och god långsiktig lönsamhet.

 


Resultatet: Ökad kundmedvetenhet och prisdifferentiering

Prisprojektet resulterade i ökad förståelse för vad kunderna värderar och hur prisdifferentiering kan användas för att stärka både lönsamheten och kundnöjdheten. Projektet mynnade ut i följande konkreta rekommendationer 
  • Hur erbjudande och prissättning bör ändras för att öka både kundnöjdhet och lönsamhet utan att uppfattas som dyr
  • Hur kundernas behov och preferenser skiljer sig åt mellan olika segment
  • Vilka aspekter som bör lyftas fram i marknadsföringen för att fånga kundernas uppmärksamhet

Du kan läsa mer om våra andra framgångsrika kundcase här för att få ytterligare insikt och inspiration för ditt företags tillväxtstrategi.

Blev du inspirerad av detta kundcase och önskar du ta reda på hur PriceGains prisexperter kan hjälpa ditt företag att optimera er prissättning? Tveka inte att kontakta oss genom att använda knappen nedan!

                                                 PRENUMERERA PÅ VÅRT NYHETSBREV!